Servicios

Permís d'armes

Informació per a l’obtenció del permís d’armes

 

Descripció

Per a poder dur i usar les armes de la categoria 4ª (carabines i pistoles, de tir automàtic i de repetició; revòlvers de doble acció, accionats per aire o gas; carabines i pistoles de només un tir, i revòlvers d’acció simple, accionats per aire o gas, o armes ludicoesportives*) fora del domicili, hauran d’estar documentades singularment mitjançant targetes d’armes, que les acompanyaran en qualsevol cas.

 • Les targetes d’armes seran concedides i retirades pels Alcaldes dels municipis en què es troben residint els sol·licitants, amb la prèvia consideració de la conducta i antecedents d’aquests. La seua validesa quedarà limitada als respectius termes municipals.

Les targetes d’armes poden ser de dos tipus:

 • Targeta d’armes del tipus A. Targeta de 5 anys. De tir semiautomàtic, de repetició i revòlvers de doble acció, accionats per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes. S’inclouen armes ludicoesportives* amb sistema de tir semiautomàtic o automàtic (categoria 4.1)
 • Targeta d’armes del tipus B. Targeta de validesa indefinida. D’ànima llisa o ratllada, d’un sol tir, i revòlvers d’acció simple, accionats per aire o per un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes. S’inclouen armes ludicoesportives* accionades per moll o ressort (categoria 4.2)

*A partir de l’ORDRE INT/2860/2012, de 27 de desembre, les armes ludicoesportives de paintball i airsoft deixen de tindre la consideració de juguets i passen a ser incloses en la categoria 4ª del vigent Reglament d’Armes.
Per tant el posseïdors d’aquestes hauran d’obtindre la targeta d’armes municipal.

Persona interessada

Qualsevol persona empadronada a Vinaròs, que no tinga antecedents penals ni causa penal en curs ni pendent, i que siga major de 14 anys (amb autorització del pare/mare o tutor/a legal).

Documentació que cal presentar

 • Sol·licitud de Targeta d’armes, en model normalitzat.
 • Certificat d'antecedents penals.
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
 • Targeta d’armes (tres parts de color groc) amb el segell de l’armeria al darrere, signada per la persona sol·licitant.
 • Targeta blanca per a l’Ajuntament i per a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil.
 • Factura de compra l’arma o document que en justifique l’adquisició (compravenda o donació).

Només en cas que la persona sol·licitant siga menor d’edat (major de 14 anys)

 • Autorització de qui tinga la pàtria potestat (pare o mare) o tutel·la (tutor/a legal) de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del DNI /NIE del pare, mare o tutor/a legal de la persona sol·licitant.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

Oficina d’Informació y Atenció Ciutadana (OIAC)
Plaça de Jovellar (al costat de l’Ajuntament)
Tel. 964 40 77 00
Horari:
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h

Telemàticament:

A través de la seu electrònica (requereix certificat digital). Pot fer clic aquí per a accedir-hi.

Normativa

Observacions

En funció del projectil que disparen les armes d’ús ludicoesportiu, es distingeix entre armes denominades d’airsoft i armes denominades de paintball.

 1. Armes d’airsoft: El projectil tindrà un pes no superior a 0,45 grams, el seu diàmetre màxim serà de 8 milímetres i l’energia cinètica que genera no serà superior a 3,5 juls.
 2. Armes de paintball: El projectil contindrà líquids o gels a dins, i el seu pes no podrà superar els 4 grams, el seu diàmetre màxim serà de 18 milímetres i l’energia cinètica que genera no serà superior a 16 juls.