Servicios

Presentació

Amb l’oportunitat que ens brinden les noves tecnologies i l’obertura d’aquesta pàgina, la Policia Local de Vinaròs aprofita per acostar-se encara més a la ciutadania, oferint així un servei de més proximitat.

Els nous temps fan plantejar-se necessàriament una evolució de la funció policial, adaptant-la a una situació dinàmica, de canvi constant, en favor d’atendre les noves demandes de la societat. L’avenç de les noves tecnologies de la informació, ens ha de portar a aprofitar tots els recursos al nostre abast per facilitar un millor servei al ciutadà.

Aquesta web pretén ser un mecanisme directe d’informació i avisos de seguretat ciutadana, trànsit i protecció civil al municipi com ja ho va ser en el seu moment, la creació del compte de Twitter @PoliciaVinaros.

Els visitants d’aquesta web podran conéixer les funcions de la Policia Local i el seu organigrama de treball, tramitar  qualsevol sol·licitud relacionada amb la policia mitjantçant formularis a la seua disposició a l’apartat de “Atenció Ciutadana”,  conéixer els serveis especialitzats amb els quals compta la Policia Local de Vinaròs. També podran realitzar qualsevol consulta a través d’“Informació de contacte”, suggeriment o queixa d’algun fet o crítica que servisca per a millorar el nostre servei. Finalment, dins  de l’apartat de “Notícies” podran assabentar-se de les actuacions policials més rellevants, i en el d’“Avisos” s’informarà dels talls de carrers, restriccions de pas, avisos meteorològics i altres informacions rellevants per a la ciutadania.

Sense més, els convidem a navegar pels continguts de la web i a expressar qualsevol suggeriment que puga adjudar-nos a millorar l’atenció i el servei a la ciutadania.

logo

 

 

Juan Manuel Doménech Sanz
Intendent Principal Cap Policia Local

 

El Cos de la Policia Local de Vinaròs

Missió y objectius

La missió de la Policia Local de Vinaròs prové de la Constitució Espanyola de 1978, què estableix a l’article 104 què les forçes i cossos de seguretat tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats públiques i garantitzar la seguretat ciutadana.

La nostra filosofía

La Policia Local de Vinaròs estableix com eixos principals la subjecció a l’ordenament jurídic i el servei al ciutadà.

Les nostres funcions

Les funcions de la Policia Local de Vinaròs venen determinades per l’article 53.1 de la Llei Orgànica 2/86, de Forçes i Cossos de Seguretat, així com per l’article 5 del Decret 19/2003, del Consell de la Generalitat Valenciana:

1. Els Cossos de Policia Local exerciran les següents funcions:
a) Protegir les autoritats de les Corporacions Locals i vigilar o custodiar els seus edificis, béns i instal·lacions.
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà.
d) Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
e) Participar en les funcions de Policia Judicial en la forma establerta a l’article 29.2 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març.
f) La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitas pública, o participar, en la forma prevista a les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.
g) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos al marc de colaboració establert a les Juntes de Seguretat.
h) Vigilar els espacis públics i col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l’Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan siguen requerides a fer-ho.
i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguen requerides a fer-ho.
j) Colaborar amb la unitat adscrita de la Policia en la Comunitat Autónoma, a les seues funcions pròpies, quan siguen requerides a fer-ho.
k) Les que siguen d’atribució a la legislació aplicable a las Policies Locals.

Podem incloure-hi el control de la seguretat i absentisme escolar, la prestació d’ajuda a la resolució amistosa d’accidents de trànsit, la detecció i tractament de vehicles abandonats, la informació sobre seguretat a ciutadania i comerços, el control de venda ambulant, el control d’animals a la via pública i la seua regularització, la derivació de les anomalies en la via i els espais públics detectades, violència de gènere, mediació en conflictes i vigilància de mercats.