Servicios

Vehicles abandonats

Cessió del seu vehicle

Si vostè vol donar de baixa el seu vehicle, sense cap cost, pot personar-se en dependències policials i informar-se.

Per a realitzar la cessió del seu vehicle a l’Ajuntament els passos a seguir seran:

  1. Vindre a les dependències de la Policia Local i omplir l’acta de cessió de vehicle aportant la documentació necessària (Annexe 1).
  2. Li recollirem el seu vehicle. Una grua retirarà, sense cap cost, el seu vehicle.
  3. Ho enviarem a un centre autoritzat de tractament de vehicles (CAT). El seu vehicle serà reciclat convenientment.
  4. Ens encarreguem de la baixa del vehicle.

Annexe 1: Documentació necessària

  • Permís de circulació.
  • Fitxa d’inspecció tècnica.
  • Fotocòpia del DNI del titular del vehicle.

 

Tractament residual del vehicle (art. 106 Llei Seguretat Vial)

Actuació policial amb vehicles abandonats (Article 106 de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial.)

Tractament residual del vehicle.

  1. L’Administració competent en matèria d’ordenació i gestió del tràfic podrà ordenar el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació:

a) Quan hagin passat més de dos mesos des que el vehicle fos immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el seu titular no hagués formulat al·legacions.

b) Quan estiga estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i present desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula.

c) Quan recollit un vehicle com a conseqüència d’avaria o accident del mateix en un recinte privat el seu titular no ho hagués retirat en el termini de dos mesos.

Amb anterioritat a l’ordre de trasllat del vehicle, l’Administració requerirà al titular del mateix advertint-li que, de no procedir a la seva retirada en el termini d’un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament.

  1. En el supòsit previst a l’apartat 1, paràgraf c), el propietari o responsable del lloc o recinte haurà de sol·licitar de la Jefatura provincial de trànsit autorització per al tractament residual del vehicle. A aquests efectes haurà d’aportar la documentació que acrediti haver sol·licitat al titular del vehicle la retirada del seu recinte.
  2. En els casos en què ho consideri convenient, la Jefatura provincial de trànsit, els òrgans competents de les comunitats autònomes que hagin rebut el traspàs de funcions i serveis en matèria de tràfic i circulació de vehicles a motor, i l’Alcalde o autoritat corresponent per delegació, podran acordar la substitució del tractament residual del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància del tràfic, respectivament en cada àmbit.