Servicios

Llicència gossos perillosos

Informació sobre els gossos potencialment perillosos

Tota persona als espais públics amb un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament. Esta llicència és personal i intransferible i s’ha de renovar cada 5 anys com si fos la primera vegada.

Es considera gos potencialment perillós aquell que, per la seua tipologia racial, pel seu caràcter agresiu, tamany o potència de mandíbula, tinga capacitat de causar la mort o lesions a les persones o altres animals i causar danys a béns públics o privats.

Gossos considerats potencialment perillosos:

 1. Els gossos que pertanyen a les següents races (amb més de 3 mesos d’edat) i els encreuaments entre ells o amb altres races obtinguent una tipologia semblant:
  • American Staffordshire terrier
  • Starffordshire bull terrier
  • Gos de presa mallorquí
  • Fila brasiler
  • Gos de presa canari
  • Bullmastiff
  • American pittbull terrier
  • Rottweiler
  • Bull terrier
  • Dogo de Burdeus
  • Tosa inu (japonés)
  • Akita inu
  • Dogo argentí
  • Doberman
  • Mastí napolità
 2. Els gossos que no pertanyen a les races i els seus encreuaments descrits en l’apartat anterior, sense tipologia racial, que posseïsquen la totalitat de les característiques següents:
  a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
  b) Caràcter marcat i gran valor
  c) Pèl curt
  d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçada de creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg
  e) Cap voluminós, cuboide, robust; amb crani ample, gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
  f) Coll ample, musculós i curt
  g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
  h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat
 3. Els gossos que pertanyen a les races que no s’inclouen en el punt 1 anterior no es consideraran potencialment perillosos encara que manifesten alguna característica esmentada en el punt 2 d’este article
 4. Se n’exceptuaran els gossos pigall o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, així com aquells gossos que es troben en fase d’instrucció per a adquirir eixa condició
 5. En tot cas, encara que no es troben inclosos en els punts anteriors, seran considerats gossos potencialment perillosos aquells animals de l’espècie canina que manifesten una conducta marcadament agressiva, o bé quan hagen protagonitzat agressions o mossos a persones o a altres animals i l’agressió haja sigut comunicada o puga ser degudament acreditada.

En els supòsits previstos en el punt 5 anterior, i sempre que no pertanyen a les races o tipologia dels punts 1 i 2 d’aquest article, perdran la condició de potencialment perillós després d’un període d’ensinistrament i amb un informe d’un veterinari col·legiat habilitat, que hauran de ser comunicats a l’Ajuntament respectiu per a l’exercici de les seues funcions de control i inspecció.

Normativa aplicable:

DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, modificado por el DECRETO 16/2015, de 6 de febrero, del Consell.

 

Instruccions per a sol·licitar la llicència

Per a sol·licitar la llicència és necessari presentar una instància al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Documentació necessària:

 1. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.
 2. Declaració responsable de no estar incapacitat per a tenirla cura necessària de l’animal, així com de no haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat de l’art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos i en l’art. 3.1.b del Decret 287/2002, segons model facilitat per l’Ajuntament.
 3. Autorització per a sol·licitar certificat d’antecedents penals que assenyale expressament que el titular de l’animal no ha sigut condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos (art. 3.1.c del RD 287/2002), segons model facilitat per l’Ajuntament.
 4. Certificat emès per un centre acreditat de reconeixement (centre de reconeixement de conductors) que incloga la capacitat física i aptitud psicològica necessàries per a la tinença d’animals potencialment perillosos, de conformitat amb els articles 4, 5 i 6 del RD 287/2002. Aquest certificat té una validesa d’un any des de la data d’expedició i s’haurà de renovar anualment.
 5. Acreditació, mitjançant fotocòpia compulsada de la pòlissa, en cas d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, encara que haja sigut cedit a un tercer per a la seua cura, amb una cobertura no inferior a cent vint mil dos-cents dos amb quaranta-dos euros (120.202,42€) i fotocòpia compulsada del rebut que acredite estar al corrent del pagament. Cada any s’haurà de presentar justificant d’estar al corrent del pagament d’aquesta assegurança.
 6. Fotocòpia compulsada de la fitxa del Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA).
 7. Fotocòpia compulsada de la cartilla sanitària actualitzada.
 8. Fotocòpia compulsada del passaport de l’animal en lloc dels dos documents anteriors (fitxa RIVIA i cartilla sanitària).

Podeu descarregar la instància (Solicitud licencia animales peligrosos) o fer la tramitació electrònicament amb Certificat digital (Seu electrònica - Sanitat - Sol·licitud de llicència per tinença d'animal potencialment perillós)