Servicios

Objectes perduts

¿Què fer si ens trobem un objecte en la via pública?

Pot entregar-ho a un Agent de policia o en la mateixa central de Policia local.

En cas que siga un objecte de valor s’identificarà a la persona que ho entregue per a futures reclamacions o cessions de l’objecte, segons cita l’article 615 del Codi Civil, que diu: “passats dos anys (…) sense que s’hagués presentat l’amo, s’adjudicarà la cosa trobada o el seu valor a qui l’hagués trobat”.

¿Què fer si he perdut un objecte a Vinaròs?

Si ha perdut un objecte, pot posar-se en contacte amb la Policia Local  (964 407 704) o passar per les dependències de Policia Local per a consultar.

Per a poder retirar un objecte dipositat en la Policia Local caldrà:
– Aportar dades de la pèrdua: lloc, data i hora
– Descriure amb la major precissió possible l’objecte
– Portar factura (si se’n té)
– Per als telèfons mòbils, presentar la caixa o la factura on aparega reflectit el núm. IMEI
– Si són joies, aportar fotos; en cas d’arracades, la parella, factura de compra o qualsevol altra dada que n’indentifique la propietat
– Portar sempre el DNI o un document que acredite la identitat i signar un justificant de lliurament
– Els menors d’edat han d’acudir acompanyats de pares, tutors o representants legals

Gestió dels objectes i documents recuperats

Els objectes i documents recuperats i  dipositats a la Policia seran retornats al seu propietari, sempre que se’l puga identificar com a tal.

Si es pot localitzar el telèfon del propietari, se l’avisará perquè passe a recollir els objectes perduts per les dependències de la Policia. En cas negatiu, es realitzarà un intent de notificació al seu domicili sempre que siga resident a Vinaròs. Si visqués a qualsevol altre municipi, es remetran per correu certificat a l’Ajuntament corresponent. En cas de documentació estrangera es farà arribar al departament corresponent de Guàrdia Civil.

Quan es tracte de diners en efectiu o d’objectes de valor i no es puga identificar el seu propietari, li seran retornats al dipositari, si és que aquest ho reclama, passats dos anys. En cas que no siguen objectes de valor una vegada passats tres mesos des del seu dipòsit, i si no han sigut reclamats pel seu titular, es procedirà a la seua donació a una entitat benèfica o a la seua destrucció, segons corresponga en funció de la naturalesa de l’objecte.

Quan no es dispose ni del propietari ni del depositari que reclame els objectes de valor trobats, una vegada passat el termini de dos anys, es procedirà a la seua subhasta o donació a una entitat benèfica segons el procediment establert per aquest Ajuntament.